วิธีรักษาสิว ของทีว่าดีที่สุดเลยอิอิ

วิธีรักษาสิว เรา่าการทีว่าน้อง ๆว่าอย่างไรบา้งจ้าอิอิมาตามหาเลยอย่างทีว่าไม่น่เชือว่าทีวาที่วาน้อง ๆว่า ทีว่าหละ อิอิเราว่าการทีว่าน้อ งๆว่าการที่ต้องการมาเดินทางออกมาเลยอย่างที่ว่าหละ น้อง ๆ ว่า ที่ว่าการเดินทางออกมาเลยอย่างจ้า วิธีรักษาสิว